Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Aktivitets -og samværstilbuddet Gnisten
Aktivitets -og samværstilbuddet Gnisten
Topfrise 5

Relationer på Gnisten

Livskvalitet og udvikling skabes gennem menneskelige relationer.

På Gnisten har vi kontinuerligt fokus på relationskompetencer - hvordan kan jeg kvalificere min måde at relatere til brugerne på. Vi ønsker at kende og være opmærksomme på vores egne reaktioner i kontakten med brugerne. Vi bestræber os på at være bevidste om hvorfra i os selv vi agerer, og vi ønsker i realistisk omfang at være aktive i at møde brugeren med de følelser og sindsstemninger vi mener brugeren i en given situation profiterer af - det kan f.eks. være selvtillids-/selvværdsarbejde hvor vores formidling vil strømme fra hjertet af, eller en situation hvor brugeren har brug for meget struktur og tryghed og gerne skal kunne finde den i os ud fra, at vi kan placere os et sted i os selv hvor vi er og formidler trygheds skabende adfærd.

Nærvær vil i de fleste situationer være omdrejningspunkt for hvor høj kvalitet samværet skaber. Vi skaber nærvær ud fra kendskab til brugeren og ud fra at vi forholder os til hvordan vi kan skabe nærværet i os selv - måske er det bestemte tanker der kan lede mig hen hvor jeg mere uforstyrret kan have fokus til en eller flere brugere, måske er det netop fravær af tanker der skaber nærværet i mig, så hvilke metoder kan jeg udvikle til at skabe det der styrker mit nærvær.

Vi benytter diverse kommunikationsredskaber og vores opmærksomhed på brugernes invitationer/initiativer/signaler, så vi kvalificeret forholder os til deres respons, som i høj grad skaber vores ageren. På sigt når det virkelig lykkedes kan vi og brugerne danne så meget fælles forståelse at der opstår "signifikante symboler" - fælles tolkning af hvad meningen med ting er (Mead 1934)". Det at være i en fælles forståelse skaber automatisk sympati og sammenhørighed og skaber høj grad af livskvalitet. Det er i relationen at brugerne kan føle sig værdsatte og fyldes op af en varme og glæde.

Vi har fokus på relationen fordi vi ved at det handler om betydningsfulde relationer når udvikling og fastholdelse af kompetencer skal have gode betingelser - graden af vores påvirkningskraft spejles i kvaliteten i relationen.

Bevidsthed/indsigt i os selv gør at vi har mange valgmuligheder så vi kan skabe en mere nuanceret praksis frem for at vi (mere ubevidst) bliver tilfældigt aktiveret af vores omgivelser (det vi møder).

Ovenstående er et udsnit af nogle nøgleområder vi mener danner gode betingelser for relationen og de resultater der skabes i og af relationen.

Relation(er) - På Gnisten er og vil dette til stadighed være et fokusområde.

Vi har, og bruger til stadighed, energi på at forsøge at beskrive/definere Gnistens opfattelse af relationsarbejde. Vores udgangspunkt er, at vi som mennesker gennemgribende er sociale og unikke væsner, der er afhængige af hinanden fra fødsel til død. Ingen - uanset funktionsniveau - vil kunne udvikle kompetencer, uden at være i kontakt med andre mennesker; og vi udvikler relationer, på godt og ondt, af forskellig karakter og styrke igennem denne kontakt.

Vi har i gennem mange år været optaget af, at blive stadig bedre til at kompensere for brugernes forskellige funktionsnedsættelser. Gennem dette kommer man ofte let til at fokusere primært på præstationer, manglende evner/dysfunktioner, og ikke så meget på samspil og relationer. Derfor har vi sat relationsarbejdet på "dagsordnen", for at den gruppe brugere, der kommer på Gnisten ikke "kun" får dækket et stort omsorgs- og udviklingsbehov, men også får tilgodeset et behov for samvær, samspil og relation. Et behov for at opleve sig anerkendt, værdsat og respekteret i mødet med andre mennesker.

I Gnistens perspektiv er nogle begreber i relationer meget væsentlige - begreber såsom nærværd, tryghed, forudsigelighed m. fl.. Vi har gentagne gange forsøgt at lave mere præcise beskrivelser eller definitioner, hvor nogle af disse begreber indgår, men vender stadig tilbage til at det bliver for simpelt, for enkelt. Det bliver nemt blot flotte ord i et værdisæt, (som selvfølgelig er vigtigt) men det væsentlige for Gnistens medarbejdere og brugere, er det reelle indhold; hvilken betydning det har i samspillet med den enkelte bruger - en svær for ikke at sige kompliceret, og måske umulig opgave, at beskrive med få ord. Det er netop "gnisten" mennesker imellem, det næsten magiske, der opstår når det lykkes til fulde, der er på "spil" her. Vi vil derfor ikke forsøge at beskrive relation som bare "en værdi", men i stedet sikre at det altid er i fokus, og altid er et levende begreb på Gnisten. Relation vil i Gnistens optik altid være noget levende, noget værdifuldt, noget vi til stadighed skal bevare, udvikle og forholde os til.

Som personale på Gnisten kræver det en fokusering på at omsorg ikke kun drejer sig om at tilfredsstille fysiske behov, men lige såvel psykiske, som sociale behov. Det kræver en empatisk tilgang, hvor man skal være engageret, tilgængelig, opmærksom og nærværende. Det betyder at vi i det daglige arbejde, skal have fokus på at de omsorgsområder der omhandler det psykiske og sociale, også bliver husket og prioteret.

Nyheder

29. november 2019
Julefest for brugere og pårørende
29. oktober 2019
Fyraftensmøde for pårørende

Kalender

29. november 2019
Julefest for brugere og pårørende

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Om-Gnisten/Vaerdigrundlag/Relationer